W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt w zależności od wariantu, rolnik utrzymuje zwierzęta w ulepszonych warunkach dobrostanu w systemie otwartym albo w tzw. systemie zamkniętym, tj. w pomieszczeniach lub w budynkach. Pomieszczenia lub budynki, w których są utrzymywane zwierzęta muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym:
1) przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2) w szczególności w zakresie §110, według którego w pomieszczeniu przeznaczonym dla inwentarza żywego należy zapewnić:
a) oświetlenie światłem dziennym lub sztucznym, przystosowane do gatunku i grupy zwierząt,
b) wymianę powietrza, wymaganą dla określonego gatunku i grupy zwierząt,
c) utrzymanie właściwej temperatury,
d) zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi oraz wilgocią z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych,
e) odprowadzenie ścieków ze stanowisk dla zwierząt do zewnętrznych lub wewnętrznych zbiorników szczelnych,
f) wyposażenie w instalacje i urządzenia elektryczne, dostosowane do przeznaczenia pomieszczeń,
oraz odpowiednie warunki do pracy obsługi.
2) przepisy rozporządzeń odnoszących się do minimalnych norm utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich (3 i 4), w szczególności zapewnienie (i) świniom, bydłu, owcom, kozom, indykom, kurom nioskom oraz kurczętom brojlerom stałego dostępu do wody (konie pojone są trzy razy dziennie), (ii) wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do karmienia i pojenia zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach umieszczonego w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp tych zwierząt do paszy i wody (iii) podłogi w pomieszczeniach, która powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.

W odniesieniu do zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach czyli w systemie zamkniętym, kluczową kwestią jest to, że to rolnik decyduje kiedy te zwierzęta są na zewnątrz, a kiedy utrzymuje je w pomieszczeniu – zatem rolnik musi mieć możliwość zamknięcia tego pomieszczenia. Pomieszczenie musi umożliwiać stałe utrzymywanie tych zwierząt wewnątrz – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:
(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442 oraz z 2024 r. poz. 474)
(3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1966)
(4) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 171 poz. 344 oraz z 2011 r. Nr 282 poz. 1652)

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.