Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny

Tylko 20-25% produkowanej rocznie biomasy rolnej na lądzie (uprawy i użytki zielone) jest jadalne jako żywność dla ludzi.

Dlatego zwierzęta są bardzo przydatne do przekształcenia pozostałych 75% w jadalną żywność i obornik, który jest źródłem składników odżywczych i węgla dla roślin i gleby.

 

Czym jest Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW)?

Porozumienie organizacji i podmiotów skupiająca się na zrównoważonym rozwoju europejskiej wołowiny od pola do stołu.

PPZW jednoczy i koordynuje programy zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, aby zapewnić wymierny i pozytywny wpływ w łańcuchu wartości wołowiny. Działamy zgodnie z zasadami Europejskiego Okrągłego Stołu na rzecz Zrównoważonej Wołowiny (ERSB) i innych ważnych organizacji międzynarodowych.

PPZW skupia

rolników

Nasza wizja

Wierzymy, że możemy osiągnąć stan, w którym wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny będą przyjazne dla środowiska, odpowiedzialne społecznie i opłacalne ekonomicznie.

Nasza misja

Zapewnienie, że wszystkie ogniwa łańcucha wartości wołowiny współpracują w osiąganiu mierzalnych, pozytywnych rezultatów i ciągle doskonalą się w obszarze kluczowych priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto dołączyć do PPZW?

Dołącz do nas, aby współpracować z organizacjami zaangażowanymi w ciągłą poprawę zrównoważenia produkcji polskiej wołowiny.

N

Rolnicy i pokrewne organizacje branżowe

  • Wdrażaj zrównoważone praktyki rolnicze w swoich gospodarstwach.
  • Wykazuj ciągłe doskonalenie poprzez osiąganie założonych celów.
  • Pomóż nam ukształtować wspólną wizję przyszłości branży wołowiny, będąc partnerem w dyskusjach.
N

Przetwórstwo, handel detaliczny i gastronomia

  • Pomóż swoim dostawcom wdrożyć  praktyki zrównoważonego rozwoju.
  • Przedstaw swoim klientom postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw.
  • Zapewnij większą znajomość korzyści dla przemysłu mięsnego.
N

Grupy społeczeństwa obywatelskiego

  • Bądź częścią ogólnoeuropejskich grupy współpracy pomiaru i rozwiązywania wielu aspektów zrównoważenia produkcji wołowiny.
  • Promuj zrównoważony rozwój produkcji wołowiny i aktywnie przyczyniaj się do postępu.

Nasze cele i wskaźniki rezultatu

Środowisko

Cel: Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.

Leki dla zwierząt

Cel: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku. Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Cel: Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku)

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.

Zarządzanie gospodarstwem

Cel: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.

Odporność ekonomiczna

Cel: Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.