Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) płatność dobrostanowa do krów mamek przyznawana jest do samic bydła mięsnego w wieku powyżej 24 miesięcy. Płatność za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku) będzie przyznana do zwierząt wymienionych w certyfikacie za zgodność z tym systemem. W przypadku jałówki wymienionej w tym certyfikacie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej nie osiągnęła wieku określonego w rozporządzeniu dobrostanowym (1) dla krowy mamki (powyżej 24 miesięcy życia,) ale w trakcie realizacji praktyki osiągnie wiek powyżej 24 miesięcy życia, zwierzę to będzie kwalifikować się do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki za okres, w którym spełniało warunek wieku. Toteż certyfikat powinien zawierać wszystkie zwierzęta objęte systemem jakości QMP bez względu na to czy w chwili wydawania certyfikatu kwalifikują się do płatności dobrostanowej.

Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz.U. poz. 797, 1795 oraz z 2024 r. poz. 66 i 381)

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.