Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach oraz wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tych wariantów co najmniej jedną krowę mamkę, tj. samicę bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, mającą powyżej 24 miesięcy życia. Rolnik może otrzymać płatność dobrostanową w ramach tych wariantów, między innymi, za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu krów mamek zgodnie z wymogami systemu QMP. Płatność dobrostanowa za realizację tej praktyki przyznawana jest do liczby krów wymienionych w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku jałówki wymienionej w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP, która w dniu złożenia wniosku przyznanie płatności dobrostanowej za realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu zgodnie z wymogami systemu QMP będzie miała powyżej 24 miesięcy życia lub w trakcie realizacji tej praktyki (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku) osiągnie wiek powyżej 24 miesięcy życia, zwierzę to będzie kwalifikować się do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.