Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) opas to samiec lub samica bydła domowego przeznaczone do opasu i utrzymywane z przeznaczeniem do produkcji mięsa. Wsparcie obejmuje zwierzęta:

  • Od 4. miesiąca życia – w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych ekoschematem Dobrostan zwierząt (wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym)
  • O masie ciała powyżej 300 kg do ukończenia 18. miesiąca życia – w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych ww. wariantami dobrostnowymi, przy czym przyjmuje się, że opasy te osiągają masę ciała 300 kg w wieku 8 miesięcy

i do wieku 18 miesięcy.

Płatność przysługuje do tych opasów (spełniających warunki podane wyżej), które przebywały w gospodarstwie beneficjenta przez co najmniej 120 dni. Płatność dobrostanowa przysługuje do opasa, w odniesieniu do którego rolnik określił w wymaganym terminie w komputerowej bazie danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (systemu IRZ) przeznaczenie tego zwierzęcia do opasu poprzez wskazanie kierunku użytkowania: mleczny – opasowy albo mięsny – opasowy albo opasowy.

Jałówki przeznaczone do dalszego chowu/hodowli nie powinny być wykazywane w systemie IRZ jako zwierzęta opasowe.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Hello there
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Aktualny czas oczekiwania na certyfikat QMP 2-3 tygodnie, Rolniku pospiesz się - masz czas do 01.07.br.